اسامی افرادی که مدرک دوره دو “واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه” را از موسسه ویلیام گلسر استرالیا دریافت نمودند:

  1. فاطمه شریفی پور
  2. پریسا محمدی
  3. معصومه سعیدی
  4. صغری ملازمی
  5. اشرف شکیب نیا
  6. لیلا سعیدی
  7. زینب سادات کشفی
  8. زهرا حقیقی
  9. اعظم بحرینی
  10. ندا قرآنی