اسامی افرادی که مدرک دوره یک “واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه” را از موسسه ویلیام گلسر استرالیا دریافت نمودند:

  1. صغری ملازمی
  2. محمود رضا امینی
  3. سمانه شیرازی
  4. سمیه نوریان
  5. محبوبه رفیعی پری
  6. فرزانه بیات شهبازی
  7. مریم قهرمانی
  8. محمد رستمی