اسامی افرادی که مدرک دوره یک “واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه” را از موسسه ویلیام گلسر استرالیا دریافت نمودند:

 1. معصومه سعیدی
 2. لیلا سعیدی
 3. عاطفه جمالی
 4. پریسا محمدی
 5. زهرا جعفریان
 6. زینب سادات کشفی
 7. زهرا حقیقی
 8. اشرف شکیب نیا
 9. اعظم بحرینی
 10. ندا قرآنی
 11. فاطمه شریفی پور