روابط دوستی با غیر هم جنس زمینه ساز سؤ مصرف مواد

 

 

منیره کردلو

کارشناسی ارشد مشاوره

 

بدون تردید مصرف روز افزون مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر تلقی می شود و زیانهای ناشی از آن در زمینه های اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین است، بطوریکه تقریبا تمام کشورهای جهان سعی بر پیشگیری دارند و یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با سؤ مصرف مواد توجه به دلایل و ریشه های روی آوری به مواد مخدر است.  در این پژوهش به یکی از دلایل روی آوری نوجوانان به مصرف مواد پرداخته شده است. یکی از دلایل گرایش به سؤ مصرف مواد  ایجاد مشکلات روحی – روانی پس از ایجاد رابطه دوستی و عشقی در نوجوانان است. اهمیت پژوهش ازآن نظر است که طبق آمار در حال حاضر نیمی از دانش آموزان با غیر هم جنس رابطه داشته و یا دارند. از سوی دیگر سن استفاده از مواد مخدر کاهش یافته است. روش تحقیق از نوع زمینه بابی با هدف کشف واقعیت می باشد. لذا از جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر تهران نمونه آماری شامل ۶۲۵ دانش آموز  به شیوه تصادفی خوشه ای  از ۳۸ دبیرستان انتخاب گردید. آزمون ۷۲ سؤاله مینه سوتا بعلاوه ۳ پرسش از وجود یا عدم رابطه دوستی بر روی گروه نمونه اجرا گردید. پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان پروفایل هر یک از آنان ترسیم شد. در ادامه  گروهی که رابطه دوستی داشته و گروهی که چنین رابطه ای نداشته اند از طریق تحلیل واریانس مورد مقایسه قرار گر فتند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین دانش آموزانی که با غیر هم جنس رابطه داشته و افرادی که رابطه نداشته اند از نظر افسردگی و انحراف جامعه ستیزی تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر دانش آموزانی که با غیر هم جنس رابطه داشته اند از مشکل روانی بیشتری بر خوردار بودند. از نظر کنش متقابل رابطه با جنس مقابل و جنسیت بین از مقیاس ها تفاوتی وجود ندارد. بین میانگین نمرات افسردگی و انحراف جامعه ستیزی افرادی که سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میانگین نمرات افسردگی و انحراف جامعه ستیزی افرادی که تعداد دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلید واژه: افسردگی، جامعه ستیزی ، رابطه با دوستان غیر هم جنس و سؤ مصرف مواد

مقدمه

 نوجوان در این سنین با امواج تبلیغی مواجه است که او را به سوی جنس مقابل دعوت می کند. امواج بوجود آمده از یک سو و کشش درونی از سوی دیگر زمینه های عشق رومانتیک را در او ایجاد می کند، این عشق شورانگیز یا هوسناک غالبا با امواج احساسی بوجود می آید. در پی آن علایم بیولوژیک که در اثر ترشح فنیل تیلانین، دو پامین و نور اپی نفرین ا ست، در فرد بوجود می آید. در اثر افزایش ترشح هورمونی فرد احساس اضطراب، عرق در پیشانی، لرزش دست وپا، تپش قلب، لکنت زبان و احساس سر خوشی مطلق در حضور عاشق می کند که همه ناشی از ترشح این هورمون ها در فرد است. در بسیاری از موارد برای کنار آمدن با چنین شرایطی نیاز به استفاده از درمان دارویی است تا تعادل ترشحات هورمونی دگر بار بدست آید. در شرایطی که نوجوان دچار شکست عشقی گردد، احتمال این امر افزایش می یابد. یکی از ویژگیهای این سنین آن  است که نوجوانان دارای نوسانات خلقی است. این بدان معناست که از یک سو نوجوان به سرعت عاشق شده وحالت شیفتگی پیدا می کند و از سوی دیگر به دلیل همان ویژگی رابطه به شکست انجامیده و او دچار افسردگی می گردد. بنا بر تحقیقات ژن عشق در مردان یک سال و در زنان دو سال دوام دارد. لذا پس از سر آمدن عمر این ژن، او دیگر عاشق نیست و زمینه های از هم پاشیدگی رابطه مهیا شده است.  نوجوان این رابطه را در ابتدای مسیر با اهدافی نظیر پر کردن خلأ عاطفی و همنوایی با گروه همسالان آغاز می کند، در میان راه متوجه جنبه های جنسی این رابطه می گردد خصوصا این حالات در پسر ان شدید تر از دختران است. تعارضات برای ارضای این احساس نابهنگام از یک سو و ندای فراخود از سوی دیگر که از ناحیه باورهای اجتماعی ، فرهنگی و دینی بوجود آمده او را دچار مشکلات شدید روانی می سازد. نوجوان برای کنار آمدن با این وضعیت اسفناک روانی به دنبال راهکاری مؤثر می گردد،  اما در چنین شرایطی داروهای روان گردان که اغلب از ناحیه دوستان پیشنهاد می گردد، اولین قدم برای گرایش آنان به مواد مخدر است. مواد فوق تأثیرات فوری در کاهش ترشحات هورمونیک دارند. او با اولین مصرف شرطی شده و بر این باور می شود که مواد فوق خاصیت آرامبخشی معجزه آسایی دارد. تکرار این جریان او را نسبت به این مواد معتاد می کند. اما این خاصیت آرامبخشی کاملا موقت است. به مرور که درک او از واقعیت بوجود آمده افزایش می یابد متوجه شرایط می شود، اما  زمانی او متوجه اعتیاد خود شده که سیستم ارگانیزم با این مواد خو گرفته است. در این پژوهش به بررسی تأثیرات روابط دوستی در ایجاد مشکلات روحی پرداخته شده است.

ادبیات تحقیق

از آنجائیکه معمولا روابط دوستی به روابط عشقی می انجامد لذا در این بخش به هر دو مورد پرداخته می شود. مفاهیم مورد تظر در چهار بخش موزد بررسی قرار می گیرد.

۱- ۱جالینوس بر این عقیده بود که بیماری عشق تحت تأثیر کشش و خواستی قوی، بر هم خوردگی خلطی (یا شیمیایی ) را از سر می گذراند که به نوبه خود باعث بروز علایم در بدن می شود. المسوجی می گوید: عشق پر شور ماهیتاً وسواسی است و با تعدادی نشانگان بیماری در بدن همراه است. به ویژه چشم ها ی گود افتاده ،حرکات سریع چشم، ضعف و ضربان نبض. ابن سینا یقین دارد که عشق یک بیماری بالینی است و نشانه های بیماری عشق در بدن محصول عدم تعادل شیمیایی است که عوامل روانشناختی، بخصوص وسواس فکری در باره معشوق سبب ساز آن هستند. بر طبق نظر ابن سینا هنگام بروز بیماری عشق، قدرت منطق و استدلال کاملا دچار ضعف و سستی می شود. تفکر به توهم تبدیل می شود واختلالات در وضع روحی و احساسی به صورت روان پریشی آشکار می شود. ابن حازم متوجه شد که چندین نوع مخلتف عشق وجود دارد اما تنها یک نوع عشق وجود داردکه با اختلال عاطفی همراه است ودر این باره می گوید: در هیچ یک از انواع دیگر عشق چیزی مثل عشق روی نمی دهد: مشغول شدن ذهن، بر هم خوردن قوه استدلال، مالیخولیا، نا آرامی خلق وخوی، تغییر طبع و منش طبیعی، بی حوصلگی، شکوه وناله ازنشانه های یک پریشان حالی عمیق که با عشق پر شور همراه است (تالیس ،۱۳۸۵).

طبق اصول پزشکی بقراطی، عشق و بیماری روانی ارتباط نزدیکی با هم دارد عشق باید وسواسی، بی اختیار، پریشان کننده، اضطراب آور، حسادت بر انگیز، مشکوک،پنهانی و مأیوس کننده باشد ( تالیس ۸۵)

نظریه اشترنبرگ به عنوان نظریه مثلث شناخته شده است. چون فرض را بر این می گیرد که عشق از سه عنصر روان شناختی تشکیل شده است که شامل صمیمیت (یا نزدیکی)، اشتیاق شدید(که اکثراً ماهیتی جنسی دارد) و تعهد. در راستای قاعده مثلث نظربه اشترنبرگ، سه شکل عشق را می یابیم که با روابطی درد آلود، عذاب آور وعمیقاً ناراحت  کننده همراه است. دلباختگی، عشق ابلهانه و عشق پوچ. از این رو دو مورد اول ظاهراً کاملاً منطبق با مرحله دموی (یا داغ) بیماری عشق است که همان شیدایی مورد نظر “لی ” است.( تالیس ۱۳۸۵)

در خصوص آسيب‌شناسي عشق، گروهي از محققان اخيراً در انگليس بر این باورند كه عشق نزديك به نوعي بيماري رواني است. آنها گفته‌اند فعل و انفعالاتي كه در لحظه عاشق شدن در مغز انسان به وجود مي‌آيد، شبيه همان حالتي است كه انسان‌ها در صورت اعتياد به مواد مخدر پيدا مي‌كنند. جامعه‌شناسان و روان‌پزشكان و پزشكان انگليسي بدان نتيجه رسيده‌اند كه وقتي زمان روابط عاشقانه، منقضي و سپري مي‌شود،  بيشترين صدمه‌هاي روحي و رواني و عاطفي به افراد وارد مي‌شود. با توجه به تحول بزرگي كه در جهان و با توجه به سه مؤلفه مورد نظر یعنی سكس- اروتيسيزم- عشق رخ داده، ديگر هر سه زمينه با هم وارد عمل نمي‌شوند. مثلاً اگر در گذشته ميل جنسي و فعاليت جنسي براي توليد مثل در نظر گرفته مي‌شد، امروزه تبديل به يك نوع لذت طلبي مستقل از توليد مثل شده است. بنابراين در دنياي امروز كه همه چيز در حال تجاري شدن و كالايي شدن است، لذت جنسي هم صرف‌نظر از هدف و كاركردهاي اصلي آن، چه توليد مثل باشد، به عنوان يك كالا دراختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گيرد. به همين دليل است كه دیده می شود  حيات روزمره انسان‌ها در اكثر جوامع اروتيزه شده است. منظور كليه پردازش‌هاي فرهنگي است كه بر روي ميل جنسي صورت مي‌گيرد، همه مناسك، شعائر و اعمال و كردارهايي كه جوامع، حول و حوش مقوله ميل جنسي ايجاد مي‌كنند. عوامل و ظواهر اجتماعي، مثل آرايش و لباس پوشيدن و خودنمايي و به نوعي با مد روز رفتار كردن پسرها و دخترها در ايجاد این روابط مؤثر است.

مطالعات متعدد و نظریات گوناگونی پیرامون رفتار جنسی صورت گرفته است. اولین اثری که در این زمینه به چاپ رسیده کتاب آسیب های روانی جنسی[۱]نوشته ریچارد فن کرافت[۲]–  ابینگ (۱۸۸۶ – ۱۸۶۵ ) می باشد. از پیشگامان مطالعه رفتار جنسی هاولاک الیس[۳] و زیگموند فروید بوده اند . علاوه بر آن الیس پزشکی انگلیسی ، روانشناس و نویسنده مطالعاتش را در کتاب روانشناسی جنسی [۴] در هفت مجلد منتشر نمود.

مضاف بر آن افرادی نظیر مالینووسکی  ( ۱۹۲۵ )، مید (۱۹۳۱ – ۱۹۲۹ ) فورد و بیچ (۱۹۲۵ )، دیکینسون (۱۹۴۹ )، دیویس (۱۹۲۹ )، اسکوفیلد (۱۹۶۵ ) کینزی (۱۹۵۳ )، مسترز جانسون (۱۹۶۰ ) ، هانت (۱۹۷۰ )، ناکس (۲۰۰۷ – ۱۹۸۳ )، باتون (۱۹۸۷ ) دبلیو اچ کویین ( ۱۹۹۸ )، میلر و آبراهام (۱۹۹۸ ) ملین  (۱۹۹۲)، دهارت (۱۹۹۷ )  و برکیمر (۱۹۹۷ )  و سایرین در مورد رفتارهای جنسی انجام داده اند که تکنیک مورد مطالعه آنان شامل مصاحبه، پرسشنامه، روش آزمایشگاهی، روش مطالعه تفاوت های فرهنگی و …. بوده است ( اسلامی نسب، ۱۳۸۰ ).

در قرن هفدهم استاندال در کتاب در باره عشق می نویسد” در این لحظات تؤام با حسادت، فرد معمولا عقلش را از دست می دهد.” در قرن بیستم توجه زیادی به حسادت از سوی روانپزشکان شده و ازآن به عنوان پارانویا یاد شده است. (تالیس ۸۵  ص ۲۵۸)

با نگاه به تحقیقات و نظریه های مرتبط با رفتار جنسی با وجود اختلاف موجود در آنها می توان دریافت که محیط به عنوان عامل کنترل کننده و یا تهییج کننده تأثیرات فراوانی را در رفتار جنسی بوجود می آورد و به طور کلی نظریه اکتسابی عشق [۵]بر این نکته تأکید دارد که احساسات عشقی در پاسخ به رفتارهای خاص در شرایط خاص توسعه می یابد .( لاما ۱۹۹۸ص۱۰۴-۹۷)

“عشق تصویری از فرد ایده آل مورد نظر هر شخص است. یک فرد عاشق فردی است که مشخصات آرمانی مورد نظرش را داشته باشد” .(ناکس ۲۰۰۷ص۴۳) در نظریه هستی شناختی عشق ناشی از کمبود نوعی تمامیت در وجود انسان ها می باشد . چنین کمبودی به نوعی از تقسیم  انسان به دو جنس زن و مرد پدیدار می شود. بنا بر این دیدگاه زنان بر پایه این میل درونی می خواهند با نیمه دیگر خود  یعنی مردان کامل شوند . (ناکس ۲۰۰۷ ص ۴۳ )  برخی دیگر از محققان چنین تعریفی ارایه نموده اند رابطه عشقی یک نوع تجارت است تجارتی برای مبادله زیبایی دختر در مقابل پول پسر (بهإ بهره جنسی )  ( ناکس ۲۰۰۷ )

ارل نیومن (استاد سابق بازاریابی و تجارت بین الملل در پنج دانشگاه مختلف و مشاور بازاریابی فعلی) در بررسی  بسیار کسترده ای که در آمریکا انجام داد، به این نکته پی برد که از میان اشخاصی که به عشق در نگاه اول باور داشتند، حدود ۳/۶۳ در صد مردان و ۷/۵۵ در صد از زنان مدعی بودند که آن را تجربه کرده اند. (تالیس ۸۵ ص ۱۱۲) در پژوهش دکتر منوچهر محسنی ۷/۷۷ در صد از افراد با روابط غیر هم جنس موافقند.

( وود ۲۰۰۰ ) فرایند ها ، ساختارها تجربیات در سیستم عاشقانه مفاهیمی هماهنگ و همسنگ برای هویت های فردی در ارتباط گیری و علایق مشترک افراد در سیستم خروجی تعریف می شوند. همه این مفاهیم را وود درک ارتباطات دانسته و هر یک از این موارد را “اصول فرهنگ رابطه” می نامد. در این تحقیق منظور از رابطه، رابطه  ای است که یک دانش آموز در طی تحصیل با جنس مخالف  داشته یا دارد. اعم از رابطه نامه نگاری با مضا مین عشقی، رابطه تلفنی با همین مضامین، دادن و گرفتن هدایا، رابطه حسی،  رفتن به گردش، چت کردن و رابطه جنسی است. یکی از اشکالات اساسی که در زمینه پیشینه پژوهش وجود دارد آنست که مطالعات محدودی در این خصوص صورت پذیرفته است. از آنجائیکه بروز این روابط در دوره نوجوانی کاملا طبیعی قلمداد شده لذا پژوهش جامعی در این خصوص وجود ندارد.

۲-۱آمار روابط نامشروع جنسى که ناشي از روابط آزاد دختر و پسر است،‌ در امريکا و در تمامى جامعة اروپا رو به افزايش است، به گونه اى که در سال ۱۹۹۳ در امريکا ۵۰% روابط دختر و پسر به روابط جنسي تبديل شده است آميزش جنسى نامشروع و افزايش باردری های غير رسمى و زود هنگام يکى از آثار شوم روابط آزاد دختر و پسر است. آندره ميشل در اين باره مي نويسد: «بيش از چهل درصد زنان امريکايى که پيش از بيست سالگى ازدواج مى کنند، به علت روابط آزاد پسر و دختر،‌ قبل از ازدواج حامله هستند. در نروژ ۹۰% دخترانى که در سن کمتر از هيجده سال ازدواج مى کنند، آبستن هستند و در سوئد و آلمان نيز همين مطلب صادق است (اینترنت)

متناسب با افزايش نرخ بارداری هاى ناخواسته، آمار سقط جنين در کشور هاى غربى که دختر و پسر پيش از ازدواج روابط آزاد دارند رو به تزايد است. از يک ميليون زن و دختر نوجواني که هر ساله در امريکا به طور ناخواسته باردار مى شوند، ۵۳% فرزندان خود را سقط مي کنند. اين درحالى است که به علت برخى محدوديت ها که بعضى ايالات در مورد سقط جنين وضع کرده اند،‌ اکثر سقط هاى جنين گزارش نمى شود.

به ادعاى يک پزشک امريکايى( که در يکى از زايشگاه هاى اين کشور مشغول بکار بوده و در مورد مشکلات محل کار خود مقاله اى نوشته است)‌ در حدود ۴۷% از زايمان هاى تحت نظر وى مربوط به مواليد نامشروع بوده است. به ادعاى وى اکثر مواليد،‌ مربوط به زنان پايين تر از بيست سال مربوط به روابط آزاد دختر و پسر بوده است.

روابط آزاد دختر و پسر، در نتيجه روابط آزاد جنسي، سکوي پرش روسپى گرى و افزايش بيمارى هاى عفونى و مقاربتى است. در هر ۱۳ ثانيه يک نفر در امريکا به ويروس مهلک بيمارى ايدز مبتلا مي شود. قربانيان اين ويروس که عمدتاً از طريق بى بندو بارى جنسى مبتلا مى شوند، از اين بيمارى عفونى هلاک مى گردند. (اینترنت)

این بخش بسیار کوچکی از آمار است. تبعات بی پروایی  منجر به آسیب های بی شمار در جوامع غربی گردیده است. این فاجعه اندیشمندان غربی را  به چاره اندیشی انداخت. پس از سالها تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدند که نیاز به پرهیز جنسی  است  و این سالها را با عناوین پرهیز جنسی اعلام می نمایند. لذا هر گونه هرج ومرج جنسی را منع می کنند زیرا مضرات این نحوه زندگی برای آنان آشکار شده است. ( اینترنت) اما در این مسیر جامعه ما چه عملکردی داشته است؟ جامعه ما بدون تأمل در آثار زیانباری که آنان متقبل شدند در برخی مواقع پا جا پای آنان گذاشته،  غافل از این که آنان با تبعات این بی پروایی جنسی مواجه  شده و سعی در جبران دارند.

۳-۱فارماکودینامیک یا پویایی دارو عبارت از مطالعه اینکه دارو چگونه ودر کجا اثر می گذارد. داروهای روان گردان  اغلب تأثیرات خود را در سیستم عصبی می گذارد. سیستم عصبی دارای سه بخش است که شامل۱- دستگاه عصبی محیطی[۶] به منظور دریافت پیامها حسی ۲- دستگاه عصبی خودکار[۷] مسئول عملکرد خودکار بدن و به دو بخش دستگاه عصبی پاراسمپاتیک و دستگاه اعصاب سمپاتیک تقسیم می شود. این دو مکمل یکدیگرند، زیرا هر گاه دستگاه پاراسمپاتیک فعال است دستگاه سمپاتیک غیر فعال است. دستگاه سمپاتیک عملکرد طبیعی دستگاه خودکار و انرژی مؤثر است. دستگاه سمپاتیک حالت بر انگیختگی و ایجاد انرژی بالا و حالت جنگ و گریز دارد.۳- برجسته ترین دستگاه عصبی مرکزی[۸] است . که برای فهم بهتر داروهای روان گردان باید آن را شناخت. پیامها در دستگاه عصبی به صورت الکترو شیمیایی هدایت می شوند. جهت حرکت پیام از دندریت به جسم سلولی و از آنجا به اکسون می باشد. به منظور عبور پیام از سیناپس، نیروی الکترو شیمیائی به یک حالت شیمیائی تبدیل می گردد. این تیدیل زمانی اتفاق می افتد که مواد شیمیائی موسوم به منتقل کننده های عصبی[۹] از محل های ذخیره شده به نام وزیکول آزاد می شوند. منتقل کننده های عصبی از بین چهل تا دویست نوروترایسمیتر فرضی است که عده قلیلی در مطالعات دارو های روان گردان مطرح اند. ( جودیت لویز۱۳۸۰ص ۸۸)

اثرات شایع دارو را می توان را به هفت دسته تقسیم بندی نمود. ۱- شبه افیون ها: داروهای ضد درد- خواب آورهای طبیعی، نیمه ترکیبی و ترکیبی ۲- داروهای کند ساز: بارابیتوراها، آرامبخش های خفیف و دیگر داروهای آرامبخش و خواب آور ۳- محرکها: آمفتامین ها، کوکائینها، داروهای شبه آمفتامین و محرکها ۴- توهم زاها: ال اس دی، سیلوسیبین، مسکالین و مواد نزدیک یا هم خانواده محرک ها. ۵- فن سیکلیدینها: این گروه بدین دلیل در دسته بندی جداگانه قرار گرفته اند که خواص ضد درد، کند سازی و خاصیت توهم زایی را دارا هستند.۶- شبه حشیشیان: مشتقات مار جوانا دارای خاصیت کند کنندگی وتوهم زایی ۷- مواد استنشاقی: دارای اثرات آنوکسی یا هیپوکسی (کوکس و همکاران ۱۹۸۳)

تأثیرات داروهای روانگردان بر انتقال دهنده های عصبی به شرح ذیل می باشد. داروهای محرک یعنی آمفتامین ها،   کوکائین، دزیپرامین در انتقال دهنده های عصبی ( نوراپی نفرین ) تاثیر دارد. ایمیپرامین در انتقال دهندهای سروتونین تأثیر دارد. مواد ضد روانپریشی نظیر کلر پرومازین در انتقال دهنده عصبی (دوپامین) تأثیر دارد. مواد ضد روانپریشی نظیر رزرپین در انتقال دهنده عصبی (دوپامین و نوراپی نفرین ) تأثیر دارد.(هیلگارد ۱۳۸۵ ص ۷۵)

 بنا بر آمار ۱۰۰ میلیون نفر در دنیا از افسردگی  که بعضـا ناشی از بی بند وباری جنسی است رنج می برند. زمانی که فرد با عشق بدون سر انجام مواجه است.  دچار افسردگی می شود که در بسیاری از مواقع ضروریست فرد تحت درمان قرار گیرد. حتی در برخی از موارد نیاز به دارو درمانی است اما معمولا در چنین شرایطی فرد با  دو انتخاب مواجه است. یا با عشق جدید سعی بر التیام زخم ها دارد و فرد  با شروع دوره سوگ  مواجه است ویا با قرص های روان گردان سعی بر کاهش فشار های روانی دارد.

شواهد نشان می دهد که تمامی معتادان از اختلال های دیرپا و پایدار رنج می برند و مجموعه علایم خاص در بیشتر نوجوانان معتاد مشترک است آنان از افسردگی عمومی، ناکامی و اضطراب رنج می برند.( کلاید و همکاران  ۱۳۸۱ص۱۴ )

۴-۱آزمون شخصیت مینه سوتا: این آزمون دارای سه مقیاس روایی و ده مقیاس بالینی است. مقیاس ها ی روایی ، اطلاعاتی را در مورد رویکرد آزمودنی نسبت به آزمون فراهم می کنند، ده مقیاس اولیۀ بالینی برای تشخیص اختلالهای روانی مانند روان رنجوری ساخته شده اند. مک کین[۱۰]لی پزشک بیماریهای اعصاب و روان و هته وی.[۱۱]

در بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸، آزمون مجدداً استاندارد شد. این بار تعداد ۲۶۰۰ که با روش تصادفی انتخاب شده بودند در ازمون شرکت داشتند. میانۀ اعتبار بین ۷۰% تا ۸۰% است که برخی از ضرایب برابر ۹۶% اما برخی دیگر کمتر بود. پژوهش پلی سون [۱۲]و دیگران ۱۹۸۶ شواهدی از روایی سازه این آزمون را  نشان می دهد. ها فمن[۱۳] ۱۹۷۴ در پژوهش خویش نشان داد از روی نتایج این آزمون می توان احتمال اعتیاد در مردان را پیش بینی کرد.( شریفی – حسن پاشا ۱۳۸۱ ص۳۶۰- ۳۵۰ )

تعاریف عملیاتی واژه ها

۱- افراد افسرده ، افرادی  که احساس نا امیدی و بی ارزش بودن ، بد بینی شدید ، کندی تفکر و عمل ، بدبینی  نسبت به چشم انداز آینده، خمیدگی قامت ، نگاه رو به پایین، فقدان حرکت، کاهش تکلم، وجود تفکر منفی در مورد خود ودیگران

۲- انحراف های روانی- اجتماعی[۱۴] ،  بی احترامی آشکار به آداب و رسوم اجتماعی ، درگیری با مراجع قدرت ، نا توانی در بر قراری روابط عاطفی با دیگران ، فقدان هم حسی ، نا توانی در عبرت گرفتن از تنبیه مانند افراد بزهکار ، مجرم و یا افراد ضد اجتماعی  (کاپلان – سادوک ۲۰۰۳ص ۱۲۳و شریفی- حسن پاشا ۱۳۸۱ ص ۳۵۷ )

گرایش:  لوئیس ترستون[۱۵]  یکی از پیشگامان بر جسته سنجش گرایش، چنین تعریف می کند : گرایش عبارت از یک واکنش ارزشی یا عاطفی نسبت به موضوع گرایش ” به بیان دیگر از نظر ترستون وقتی فرد نسبت به موضوعی ارزیابی یا احساس خود را بیان می کند، در واقع گرایش خود را به آن موضوع بروز داده است. ( برکوتیز [۱۶] ۱۹۸۶ ص ۱۶۸ )

در این پژوهش منظور از گرایش پاسخی است که آزمودنی  به سؤال گرایش داده است.

عشق: برای واژه عشق تعاریف گوناگون و نیز تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. در یکی از تقسیم بندی ها عشق به هفت نوع تقسیم شده است که شامل سبک های ذیل است. ۱- عشق شهوانی [۱۷]این عشق فاقد منطق است و جذابیت فیزیکی مد نظر می باشد.۲- عشق تفننی[۱۸] این عشق بیشتر متعلق به دوران نوجوانی می باشد. در این عشق رابطه دراز مدت بعید است و نوعی ابراز ظاهری عشق می باشد.۳- عشق برادرانه[۱۹] عشقی که مبتنی بر پیوند و همکاری مشترک است. ۴- عشق دوستانه[۲۰] وابسته به احترام متقابل و نگرانی نسبت به منافع مشترک- دارای صمیمیت و تعهد ودارای ثبات و پایداری. ۵– عشق منطقی[۲۱]  این افراد نگران آنند که آیا این افراد در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهند بود. این عشق دارای دور نمای منطقی است. ۶- عشق مانیا یا افراطی[۲۲] این عشق  وسواس گونه و فاقد عزت نفس است. دارای شیفتگی شدید به معشوق است.۷- عشق الهی[۲۳] عشق فداکارانه دارای از خود گذشتگی و فداکارانه است.

در دوره نوجوانی احتمال بروز هر یک از انواع عشق وجود دارد. اما همانطور که مشاهده می شود، نوجوانان بیشتر گرفتار عشق تفننی می گردند.

   روش پژوهش

 درمطالعه حاضر از پژوهش کار بردی با روش زمینه یابی استفاده شده است. بدین منظور تعداد ۶۲۵ نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران از ۳۸ دبیرستان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب گردید  و از هر دبیرستان یک کلاس به طور تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه بدون ذکر نام توسط دانش آموران تکمیل گردید. سپس گروهی که با غیر هم جنس رابطه داشته و گروهی که رابطه نداشته اند مورد مقایسه قرارگرفت. به منظور ارائه نتایج پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی از نوع واریانس دو متغیری استفاده شده است.

ضرورت و هدف پژوهش

درعصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی  تغییر و تحولاتی در زندگی فردی –  اجتماعی به وجود آمده است. جوامع سنتی جای خود را به جوامع پیشرفته داده و  در اثر این تغییر محیطی برخی از رفتارها ، نگرش ها و گرایش ها نیز تغییر یافته است. در این بین نحوه ارتباط نوجوانان با دوستان غیر همجنس نیز متأثر از این تغییر رویه است که خود یکی از معضلات مدارس، خانواده ها  و نهادهای مرتبط است. نوجوان با دوستی نا بهنگام دچار تغییرات هیجانی، عاطفی شده و به متعاقب آن دچار مشکلات روحی و روانی شده  و برای رفع آن به دنبال راهکار می گردد.

 با توجه به آماری که در سال تحصیلی۸۱ -۸۰ از دانش اموزان شهر تهران بدست آمد تعداد ۶۴% از پسران و ۴۶% از دختران  با غیر هم جنس رابطه داشته اند (کردلو، ۱۳۸۰). این آمار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ به ۵۰ % رسیده است و در سال ۸۶-۸۵ تعداد ۱/۵۴% از دانش آموزان یعنی از هر دو دانش آموز یک نفر با جنس مقابل رابطه دوستی داشته و یا دارد(در حال چاپ). پرداختن به این پژوهش از آن جهت ضرورت دارد که با توجه به آمار فوق  و معضلات و تبعات دوستی از جمله مشکلات روحی و روانی ، گرایش به سؤ مصرف موادکه در مشاهدات مشاوره ای نمایان بود، ضرورت  داشت تا با دید علمی و دقیق مسئله مورد مداقه قرار گیرد.

 هدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت بین گروهی که با غیر هم جنس رابطه نداشته اند وگروهی که با دوستان غیر هم جنس رابطه داشته از نظر مشکلات روانی می باشد و درنتیجه زمینه گرایش یا عدم گرایش به سؤ مصرف مواد است. به منظور بررسی میزان مشکلات روانی از آزمون شخصیت مینه سوتا بهره گرفته شده است.  

جامعه آماری

  جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دخترو پسر دبیرستانی نوبت اول و شبانه شهر تهران می باشد که در سال تحصیلی۸۶-  ۸۵  اشتغال به تحصیل داشته اند. ازجامعه آماری دانش آموزان مناطق نوزده گانه شهر تهران تعداد ۶۲۵ (جامعه نمونه ) دانش آموز پایه دوم و سوم به روش طبقه ای خوشه ای تصادفی انتخاب  شدند. تعداد ۳۸ دبیرستان به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شد و از هر دبیرستان یک کلاس به طور تصادفی انتخاب گردید.

ابزار پژوهش

 ابزار پژوهش شامل آزمون شخصیت مینه سوتا ۷۲ سؤالی است و نیز چند سؤال که پیرامون گرایش یا عدم گرایش به جنس مقابل می باشد.

فرضیه های  تحقیق

۱- بین گروهی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنان که رابطه ندارند از نظر افسردگی تفاوت وجود دارد.

۲ -بین گروهی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر جامعه ستیزی تفاوت وجود دارد.

۳- بین تعداد دوستان غیر همجنس وافسردگی تفاوت وجود ندارد.

۴-بین تعداد دوستان غیر همجنس و جامعه ستیزی تفاوت وجود ندارد.

۵- بین سطوح رابطه با غیر همجنس و افسردگی تفاوت وجود ندارد.

۶-بین سطوح رابطه با غیر همجنس و جامعه ستیزی تفاوت وجود ندارد.

۷- بین رابطه دوستی با غیر همجنس و گرایش به مواد مخدر رابطه وجود دارد.

 

 

یافته های پژوهش

در ابتدا به بررسی آمار توصیفی داده ها پرداخته می شود.

توصیف داده ها

جدول ۱ توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب سن

                                                       

سن

فراوانی

درصد

۱۴-۱۵

۶۶

۱۰/۶

۱۶-۱۷

۱۸۴

۲۹/۴

۱۸-۱۹

۷۴

۱۱/۸

۲۰ – +

۹

۱/۴

نامشخص

۲۹۲

۴۶/۷

کل

۶۲۵

۱۰۰

 

جدول ۲ توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب جنسیت

 

جنسیت

فراوانی

درصد

پسر

۵۶

۹/۰

دختر

۳۴۳

۵۴/۹

نامشخص

۲۲۶

۳۶/۲

کل

۶۲۵

۱۰۰

 

جدول ۳ توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب رابطه با جنس مخالف

آیا تاکنون با جنس مخالف رابطه داشته اید؟

فراوانی

درصد

بلي

۲۵۲

۴۰/۳

خير

۳۲۳

۵۱/۷

نامشخص – بدون پاسخ

۵۰

۸/۰

کل

۶۲۵

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴ توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب تعداد دوستان غیرهمجنس

تاکنون چند دوست از غیر همجنس داشته اید؟

فراوانی

درصد

هيچ

۲۲۱

۳۵/۴

يک

۹۱

۱۴/۶

دو

۵۸

۹/۳

سه و بیشتر

۷۲

۱۱/۵

نامشخص – بدون پاسخ

۱۸۳

۲۹/۳

کل

۶۲۵

۱۰۰

 

جدول ۵ توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب سطوح رابطه

اگر با دوست غیر همجنس رابطه داشته اید، این رابطه در چه سطحی بوده است؟

فراوانی

درصد

تماس تلفنی

۴۶

۷/۴

نامه نگاری

۱

۰/۲

دادن هدایا

۱

۰/۲

رفتن به گردش

۲۲

۳/۵

تماس حسی

۶

۱/۰

تماس جنسی

۱۳

۲/۱

چّت کردن

۱۱

۱/۸

بیش از یکی از موارد

۱۴۸

۲۳/۷

عدم رابطه با دوست غیر همجنس

۳۲۲

۵۱/۵

نامشخص – بدون پاسخ

۵۵

۸/۸

کل

۶۲۵

۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۶   میانگین و انحراف استاندارد مقیاس های آزمون به تفکیک جنسیت و رابطه با جنس مخالف

 

 

کل

جنسیت

آیا تاکنون با

مقیاس

ردیف

دختر

پسر

جنس مخالف

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

رابطه داشته اید؟

استاندارد

استاندارد

استاندارد

 

۳/۵۰۲

۸/۴۸

۳/۷۰۴

۸/۶۸

۳/۳۰۷

۸/۳۱

بلی

 افسردگی

۱

۳/۳۰۲

۷/۶۵

۳/۳۹۷

۷/۸۳

۲/۳۶۵

۶/۵۲

خیر

۳/۴۴۳

۸/۱۷

۳/۵۶۳

۸/۲۷

۳/۰۰۳

۷/۵۴

کل

۳/۰۴

۹/۰۹

۳/۰۵۱

۹/۲۲

۲/۸۶۶

۹

بلی

 انحراف جامعه ستیزی

۲

۲/۸۱۲

۷/۴۱

۲/۷۶۳

۷/۴۵

۳/۱۵۸

۷/۱۶

خیر

۳/۱۰۶

۸/۱۱

۳/۰۴۷

۸/۲۶

۳/۰۹۹

۸/۱۳

کل

 

جدول۷   میانگین و انحراف استاندارد مقیاس های آزمون به تفکیک جنسیت و تعداد دوستان غیرهمجنس

 

کل

جنسیت

تاکنون چند

مقیاس

ردیف

دختر

پسر

دوست از

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

غیر همجنس

استاندارد

استاندارد

استاندارد

داشته اید؟

۳/۸۲۴

۸/۶۸

۴/۲۷۰

۸/۷۵

۳/۲۰۰

۷/۲۹

یک

 افسردگی

۱

۳/۳۸۸

۸/۴۷

۳/۸۵۹

۸/۲۷

۳/۱۱۴

۱۰/۸۰

دو

۳/۱۶۰

۸/۱۱

۳/۰۵۷

۸/۵۹

۳/۳۱۶

۸/۰۶

سه و بیشتر

۳/۴۹۸

۸/۴۴

۳/۸۲۵

۸/۵۷

۳/۳۵۸

۸/۳۶

کل

۳/۳۰۱

۸/۸۰

۳/۲۳۲

۸/۵۹

۳/۶۷۱

۹/۱۴

یک

 انحراف جامعه ستیزی

۲

۲/۷۸۳

۹/۲۱

۳/۰۳۴

۹/۲۷

۲/۳۸۷

۱۰/۲۰

دو

۳/۱۴۵

۹/۲۸

۳/۱۵۰

۹/۸۸

۲/۷۷۸

۸/۶۳

سه و بیشتر

۳/۱۱۵

۹/۰۶

۳/۱۷۳

۹/۱۴

۲/۹۱۲

۹/۰۴

کل

 

 

جدول۸   میانگین و انحراف استاندارد مقیاس های آزمون  به تفکیک جنسیت و سطح رابطه با دوست غیر همجنس[۲۴]

 

کل

جنسیت

سطح رابطه با

مقیاس

ردیف

دختر

پسر

با دوست

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

غیر همجنس

استاندارد

استاندارد

استاندارد

 

۳/۵۷۹

۷/۶۵

۳/۶۸۹

۶/۸۵

۰/۷۰۷

۱۱/۵۰

تماس تلفنی

 افسردگی

۱

.

۱۳/۰۰

.

۱۳/۰۰

.

۶/۰۰

نامه نگاری

.

۶/۰۰

 

 

۱/۵۲۸

۵/۶۷

دادن هدایا

۳/۲۶۱

۸/۵۹

۳/۵۵۲

۹/۷۳

.

۱۱/۰۰

رفتن به گردش

۳/۵۰۲

۶/۶۷

۳/۲۱۵

۴/۳۳

۳/۱۹۳

۹/۷۸

تماس حسی

۲/۸۱۰

۹/۳۱

.

۱۰/۰۰

۳/۳۵۵

۷/۳۸

تماس جنسی

۴/۲۰۶

۸/۹۱

۳/۰۶۱

۱۱/۱۷

۲/۳۶۵

۶/۵۲

چَت کردن

۳/۵۲۰

۸/۶۹

۳/۶۲۴

۸/۸۷

۲/۸۲۸

۹/۰۰

بیش از یکی از موارد

۳/۵۱۴

۸/۴۹

۳/۷۲۱

۸/۶۹

۳/۰۰۳

۷/۵۴

کل

۲/۶۷۵

۹/۱۵

۲/۷۵۸

۹/۱۵

۱/۴۱۴

۱۰/۰۰

تماس تلفنی

 انحراف جامعه ستیزی

۲

.

۱۲/۰۰

.

۱۲/۰۰

.

۱۰/۰۰

نامه نگاری

.

۱۰/۰۰

 

 

۲/۰۰۰

۷/۰۰

دادن هدایا

۲/۹۸۲

۸/۳۲

۳/۰۶۰

۸/۱۸

.

۱۵/۰۰

رفتن به گردش

۴/۶۳۷

۹/۵۰

۴/۶۱۹

۷/۶۷

۲/۵۰۰

۹/۰۰

تماس حسی

۲/۸۸۲

۸/۸۵

.

۱۲/۰۰

۳/۱۴۰

۸/۷۷

تماس جنسی

۳/۹۵۷

۹/۶۴

۱/۹۴۱

۱۰/۸۳

۳/۱۵۸

۷/۱۶

چَت کردن

۳/۰۲۹

۹/۲۱

۳/۱۱۲

۹/۳۲

۳/۵۳۶

۷/۵۰

بیش از یکی از موارد

۳/۰۱۸

۹/۱۴

۳/۰۴۵

۹/۲۷

۳/۰۹۹

۸/۱۳

کل

 

 

 

استنباط آماری داده ها

 

     برای این منظور میانگین نمره های مقیاس های آزمون  MMPIدر دو گروه فوق و با در نظر گرفتن جنسیت افراد با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو متغیری با یکدیگر مقایسه شده است که نتایج به تفکیک مقیاس ها در جدول۹ و ۱۰ نشان داده شده است.

ب – مقیاس افسردگی

جدول۹٫ تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس افسردگی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۱۸

۳/۴۲۱

۴۰/۸۷۴

۳

۱۲۲/۶۲۱

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۹۳۵/۰۵۳

۱۱۱۷۲/۷۷۳

۱

۱۱۱۷۲/۷۷۳

عرض از مبدا

۰/۱۰۳

۲/۶۶۶

۳۱/۸۶۰

۱

۳۱/۸۶۰

جنسیت

A

۰/۰۱۰

۶/۶۵۷

۷۹/۵۴۸

۱

۷۹/۵۴۸

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۳۶۱

۰/۸۳۶

۹/۹۸۶

۱

۹/۹۸۶

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۱۱/۹۴۹

۳۵۰

۴۱۸۲/۰۸۳

خطا

 

 

 

۳۵۴

۲۷۵۸۹/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۴۳۰۴/۷۰۳

کل تصحیح شده

           

۱)تاثیر جنسیت در افسردگی

سطح معناداری = ۱۰۳/۰< 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲)تاثیر رابطه با جنس مخالف در افسردگی

سطح معناداری = ۰۱۰/۰> 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد.

     با توجه به اطلاعات موجود  میانگین نمره افسردگی در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۴۸/۸) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۶۵/۷).

۳)تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در افسردگی

سطح معناداری = ۳۶۱/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

ب – انحراف جامعه ستیزی

 

جدول۱۰ . تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس انحراف جامعه ستیزی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۰۰

۱۰/۹۹۳

۹۳/۵۰۴

۳

۲۸۰/۵۱۲

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۴۴۲/۰۷۰

۱۲۲۶۶/۲۳۲

۱

۱۲۲۶۶/۲۳۲

عرض از مبدا

۰/۵۵۵

۰/۳۵۰

۲/۹۷۶

۱

۲/۹۷۶

جنسیت

A

۰/۰۰۰

۱۷/۴۴۹

۱۴۸/۴۱۹

۱

۱۴۸/۴۱۹

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۹۳۷

۰/۰۰۶

۰/۰۵۴

۱

۰/۰۵۴

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۸/۵۰۶

۳۵۰

۲۹۷۷/۰۹۶

خطا

 

 

 

۳۵۴

۲۷۳۹۳/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۳۲۵۷/۶۰۷

کل تصحیح شده

 

۱)تاثیر جنسیت در انحراف جامعه ستیزی

     بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود ندارد.                      ۵۵۵/۰< 0/05= سطح معناداری                                                                                  

۲)تاثیررابطه با جنس مخالف در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۰۰۰/۰> 0/05                                                                                 

     بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد.

     با توجه به اطلاعات موجود میانگین نمره انحراف جامعه ستیزی در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۰۹/۹) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۴۱/۷).

۳)تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۹۳۷/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

  1. ۱٫    بررسی مقیاس های آزمون MMPIبین سه گروهی که یک،  دو  و یا   سه و بیشتر دوست از غیر همجنس داشته اند با در نظر گرفتن جنسیت.

 

 

     برای این منظور میانگین نمره های مقیاس های آزمون MMPI در سه گروه فوق و با در نظر گرفتن جنسیت افراد با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو متغیری با یکدیگر مقایسه شده است که نتایج به تفکیک مقیاس ها در جدول ۱۱و ۱۲ نشان داده شده است.

الف – افسردگی

 

جدول۱۱- تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس افسردگی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۶۷۳

۰/۶۳۶

۸/۹۵۴

۵

۴۴/۷۷۲

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۳۹۱/۰۸۱

۵۵۰۶/۶۳۲

۱

۵۵۰۶/۶۳۲

عرض از مبدا

۰/۸۳۸

۰/۰۴۲

۰/۵۹۲

۱

/۵۹۲

جنسیت

A

۰/۴۰۴

۰/۹۱۲

۱۲/۸۳۹

۲

۲۵/۶۷۸

تعداد دوستان غیر همجنس

B

۰/۲۱۹

۱/۵۳۵

۲۱/۶۰۷

۲

۴۳/۲۱۵

کنش متقابل جنسیت و تعداد دوستان غیر همجنس

AB

 

 

۱۴/۰۸۱

۱۳۸

۱۹۴۳/۱۱۷

خطا

 

 

 

۱۴۴

۱۲۴۶۰/۰۰۰

کل

 

 

 

۱۴۳

۱۹۸۷/۸۸۹

کل تصحیح شده

 

۱)تاثیر جنسیت در افسردگی

سطح معناداری = ۸۳۸/۰< 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن تعداد دوستان غیر همجنس) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲)تاثیر تعداد دوستان غیرهمجنس در افسردگی

سطح معناداری = ۴۰۴/۰< 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که تعداد دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود ندارد.

د –  انحراف جامعه ستیزی

 

جدول۱۲ .تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس انحراف جامعه ستیزی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۴۹۲

۰/۸۸۷

۸/۶۳۸

۵

۴۳/۱۸۸

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۶۵۴/۹۵۸

۶۳۷۷/۸۰۲

۱

۶۳۷۷/۸۰۲

عرض از مبدا

۰/۹۱۵

۰/۰۱۱

۰/۱۱۱

۱

۰/۱۱۱

جنسیت

A

۰/۶۷۳

۰/۳۹۷

۳/۸۶۸

۲

۷/۷۳۵

تعداد دوستان غیر همجنس

B

۰/۳۴۹

۱/۰۶۰

۱۰/۳۲۶

۲

۲۰/۶۵۳

کنش متقابل جنسیت و تعداد دوستان غیر همجنس

AB

 

 

۹/۷۳۸

۱۳۸

۱۳۴۳/۸۰۶

خطا

 

 

 

۱۴۴

۱۳۳۵۹/۰۰۰

کل

 

 

 

۱۴۳

۱۳۸۶/۹۹۳

کل تصحیح شده

۱)تاثیر جنسیت در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۹۱۵/۰< 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن تعداد دوستان غیر همجنس) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲)تاثیر تعداد دوستان غیرهمجنس در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۶۷۳/۰< 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که تعداد دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۳)تاثیر کنش متقابل جنسیت و تعداد دوستان غیرهمجنس در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۳۴۹/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که تعداد دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

۳٫بررسی مقیاس های آزمون MMPI بین هشت گروهی که  سطوح رابطه متفاوتی با دوستان غیر همجنس داشته اند با در نظر گرفتن جنسیت.

     برای این منظور میانگین نمره های مقیاس های آزمون MMPI در هشت گروه فوق و با در نظر گرفتن جنسیت افراد با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو متغیری با یکدیگر مقایسه شده است که نتایج به تفکیک مقیاس ها در جدول۱۳ تا ۱۴ نشان داده شده است.

 

الف – مقیاس افسردگی

 

جدول۱۳ .تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس افسردگی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۳۸

۱/۹۰۱

۲۳/۷۱۵

۱۲

۲۸۴/۵۷۵

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۵۸/۸۹۶

۱۹۸۲/۰۵۹

۱

۱۹۸۲/۰۵۹

عرض از مبدا

۰/۴۰۳

۰/۷۰۳

۸/۷۶۹

۱

۸/۷۶۹

جنسیت

A

۰/۱۹۲

۱/۴۴۳

۱۸/۰۰۰

۷

۱۲۶/۰۰۳

سطح رابطه با غیر همجنس

B

۰/۰۵۲

۲/۵۳۷

۳۱/۶۴۹

۴

۱۲۶/۵۹۶

کنش متقابل جنسیت و سطح رابطه با غیر همجنس

AB

 

 

۱۲/۴۷۴

۱۵۳

۱۹۰۸/۵۱۵

خطا

 

 

 

۱۶۶

۱۴۵۲۹/۰۰۰

کل

 

 

 

۱۶۵

۲۱۹۳/۰۹۰

کل تصحیح شده

 

۱)تاثیر جنسیت در افسردگی

سطح معناداری = ۴۰۳/۰< 0/05                                                                                  

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن سطح رابطه با دوستان غیر همجنس) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲)تاثیر سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس در افسردگی

سطح معناداری = ۱۹۲/۰< 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

۳)تاثیر کنش متقابل جنسیت و سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس در افسردگی

سطح معناداری = ۰۵۲/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

ب–  انحراف جامعه ستیزی

 

جدول۱۴ .تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس انحراف جامعه ستیزی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۴۹۲

۰/۹۵۷

۸/۶۸۶

۱۲

۱۰۴/۲۳۳

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۲۷۱/۸۵۱

۲۴۶۷/۱۲۸

۱

۲۴۶۷/۱۲۸

عرض از مبدا

۰/۵۴۱

۰/۳۷۵

۳/۴۰۵

۱

۳/۴۰۵

جنسیت

A

۰/۲۷۴

۱/۲۶۱

۱۱/۴۴۰

۷

۸۰/۰۸۳

سطح رابطه با غیر همجنس

B

۰/۱۹۹

۱/۵۲۰

۱۳/۷۹۵

۴

۵۵/۱۸۱

کنش متقابل جنسیت و سطح رابطه با غیر همجنس

AB

 

 

۹/۰۷۵

۱۵۳

۱۳۸۸/۵۲۰

خطا

 

 

 

۱۶۶

۱۵۶۱۳/۰۰۰

کل

 

 

 

۱۶۵

۱۴۹۲/۷۵۳

کل تصحیح شده

 

۱)تاثیر جنسیت در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۵۴۱/۰< 0/05                                                                                  

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن سطح رابطه با دوستان غیر همجنس) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲)تاثیر سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۲۷۴/۰< 0/05                                                                                 

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

۳)تاثیر کنش متقابل جنسیت و سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۱۹۹/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری

 هدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت بین گروهی که با غیر هم جنس رابطه نداشته وگروهی که با دوستان غیر هم جنس رابطه داشته است، از نظر مشکلات روانی است. بر طبق مطالعاتی  رابرت برتون افسردکی و عشق نشانه های مشترکی از بیماری را در افراد به وجود می آورند. کاپلان وسادوک در خلاصه روانپزشکی آورده اند اختلالات خلقی افسردگی در دوره نوجوانی نسبتا شایع تر از سایر سنین است. نتایج تحقیق با آنچه چین و همکاران معتقدند همسانی دارد ،آنان بر این باور بودند که بین روی آوری به مواد وافسردگی رابطه وجود دارد.

بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان داشت روابط فوق ایجاد مشکلات وآسیب های روانی دانش آموران را فراهم می سازد. پروپرتیوس از استعاره بیماری به جای عشق استفاده می کند و می گوید “عشق به مثابه یک بیماری عفونی مسری است.” برای عدم انتقال این بیماری مسری به سایر دانش آموزان نیاز به برنامه ریزی دقیق وعلمی است. یکی از این برنامه ها آموزش رفنار جنسی به منظور پیش گیری از آسیب های این رفتار پر خطر است. به وسیله آموزش رفتار جنسی دانش آموزان به جای ایجاد ارتباط دوستی توأم با عشق به جنس مقابل, نگاه انسانی را جایگزین نگاه جنسی می سازد و ارتباط سالم و انسانی را می آموزد. با نگاه به تجارب سایر کشورها در می یابیم در سال ۱۹۸۴ در امریکا تعداد۰۰۰/۴۰۰/۱ نوجوان دختر بارداری نا مشروع داشته اند. ( استفانی مارستون ۱۳۸۵ ) و بنا بر آمار سال ۲۰۰۳ در انگلیس و ویلز تعداد ۱۷۳۹۰۰ نفر از دختران در سنین ۱۳ تا ۲۰ سال سقط جنین داشته اند( خلاصه مقالات کنفرانس خواجه نصیرالدین طوسی، )۱۳۸۳  وهر یک پس از آن دچار عوارض شدید جسمانی و روانی از جمله افسردگی  و اضطراب حاد می گردند. این بخش بسیار کوچکی از آنچه در آمار آمده است می باشد. تبعات بی پروای جنسی منجر به آسیب های بی شمار در جوامع غربی گردید. این فاجعه اندیشمندان غربی را  به فکر چاره اندیشی انداخت. پس از سالها تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدند که نیاز به پرهیز جنسی  است  و این سالها را با عناوین پرهیز جنسی اعلام می نمایند . لذا هر گونه هرج ومرج جنسی را منع می کنند، چرا که مضرات این نحوه زندگی برای آنان آشکار شده است. ضروریست  به جای تجربه کردن آسیب های اجتماعی که جوامع غربی سالها تجربه نموده اند، از تجارب آنان بهره جسته ، به تکرار خطاهای آنان پرداخته نشود.

    نتایج پژوهش نشان می دهد بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که تعداد دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتایج پژوهش نشان می دهد بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که تعداد دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

    نتایج پژوهش نشان می دهد بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتایج پژوهش نشان می دهد  بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که سطح رابطه با دوستان غیرهمجنس آنها متفاوت است با  در نظر گرفتن جنسیت  تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 

نتایج این پژوهش باآنچه 

 پیشنهادها: دادن پیشنهادهای کاربردی از جمله موارد مهم  در هرپژوهشاست. پیشنهاد می شود سایر محققان با بهره گیری از سایر آزمون های شخصیت به بررسی تکمیلی این پژوهش بپردازند. پیشنهاد می شود علاوه بر شهر تهران در سایر شهرستان ها نیز تحقیق تکرار شود. از آنجائیکه به دلیل برخی محدویت ها امکان انجام این پژوهش در سایر مقاطع از جمله مقطع راهنمایی و دانشگاه ها فراهم نبود پیشنهاد می گردد سایر محققان پژوهش را در این مقاطع تکمیل نمایند. ایجاد آگاهی و آموزش رفتارهای جنسی یکی از ضروریات جوامع امروزی است. لذا پیشنهاد می گردد به عنوان واحد درسی به این مهم توجه گردد. رسانه ها امروزه نقش تعیین کننده ای در امر آموزش درست امور دارند. اگر آنان به این رسالت خطیر پرداخته و بجای همنوایی با امواج بوجود آمده برای دعوت نوجوانان و جوانان به اروس و روابط عاشقانه به جنبه ها تخریبی این روابط بپردازند.

 

 

 

فهرست منابع

الف: فارسی

استفانی، مارستون، معجزه تشویق، ترجمه تمدن (مالکی) توراندخت، تهران علمی. ۱۳۸۵٫

اسلامی نسب، علی، رفتارهای جنسی، تهران، حیان. ۱۳۸۰

اوحدی، بهنام، تمایلات و رفتارهای جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسان، تهران، آتروپات. ۱۳۷۹ 

تالیس، فرانک  مرض عشق، ترجمۀ وهابی ، سعید، تهران، جیحون،۱۳۸۴

جودیت لویز و همکاران، مترجمین کریمی و همکاران، مواد مخدر، اسپند هنر (۱۳۸۰).

خلاصه مقالات کنفرانس خواجه نصیرالدین طوسی، سمینار زن وجهانی سازی ۱۳۸۳٫

شریفی ، حسن پاشا ، اصول روان سنجی و روان آزمایی،  رشد، تهران ۱۳۸۱٫

کاپلان ، سادوک، خلاصه روانپزشکی، ترجمه پور افکاری ، نصرت الله، تهران شهر آفتاب ۲۰۰۳٫

کردلو، منیره، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش نوجوانان به ارتباط با جنس مخالف بین دانش آموزان دبیرستانهای منطقه ۱۴ آموزش و پرورش تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران،  دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۰٫

کلاید، بی مک کوی وهمکاران، ترجمه گلپرور و خلعتبری، سبب شناسی و پیش گیری اعتیاد و سؤ مصرف مواد در جوانان ونوجوانان، تهران، دواوین، ۱۳۸۱ 

محسنی، منوچهر،. بررسی آگاهی ها ونگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، تهران ، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۹٫

هیلگارد. ر. ارنست ترجمه براهنی و همکاران، زمینه روانشناسی،تهران، رشد،(۱۳۸۵)

 

ب:لاتین

Abowitz, D..A. & D.Knox. (2007). College student life: Gender, gender ideology, and the effects of …

Ackerman, Diane: A Natural History of Love (N. Y: Random House, 1994)      

Alport, G .W (1966): Attitude in History of Social Psychology, (Baltimore: Penguin)

Bencroft, J (1983): A survey of Social Psychology, (N.Y: Hillsdale, Dryden, 3 rd .ed)

Bouton, Richard .A. &other: (1987) Scales for Measuring Fear of Aids and Homophobia, Journal of Personality Assessment

Cox, T.C.,Jacobs, M.R.,Leblance,A.E.,@ Marshman, J.A.( 1983). Drugs and drug abuse.

Knox, D&L. Shivar (1999) Social  Correlation of College Student, sexual Values, Submitted for Publication.             

lamma. H, U Wiesman & Karsten (1998) subjective Deter of liking, Atrraction: Self – perceived Causes of the Rise and Dicine of Liking, Love, and Being in Love (N .Y Personal)

Wood, Julia (2000) Relation communication: Canada Wadsworth Publishing Company

 

 

 

  [۱]-Psycho  Sexual Pathology

[۲]-Richardvon Kraft Efing

[۳] – Havelck  Eellis

[۴] – The Psychology of sex

Learning theory- [5]

[۶] -Peripheral  nervous system

[۷] -Autonomic nervous system

[۸] – Central nervus system

[۹] – Neurotromismitre

[۱۰] – J.C.Mckinley

[۱۱] – S.R.Hathaawa

[۱۲] – Plison

[۱۳] – Hoffman

[۱۴] – Psychopathic deviate

[۱۵] – Louis Terston

[۱۶] – Berkowits

[۱۷] – Erose

[۱۸] – Lodous

[۱۹] – Philo

[۲۰] -Storhe

[۲۱]– Pragma

[۲۲] -Mania

[۲۳] – Agape

[۲۴] . مواردی که میانگین و انحراف استاندارد ارائه نشده دارای فراوانی صفر بوده و مواردی که بدون انحراف استاندارد است دارای فراوانی برابر یک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image