بررسی نگرش و گرایش دانش آموزان  نسبت به ارتباط با جنس مخالف

منیره کردلو[۱]

 

چکیده

در این پژوهش به بررسی نگرش و گرایش نوجوانان به ارتباط دوستی با دوستان غیر همجنس پرداخته شده است. به منظور بررسی نگرش دانش آموزان به ارتباط با جنس مقابل تعداد ۷۴۰ دانش آموز دختر و پسر شامل ۵۶۴ دانش آموز دختر و ۱۴۸ دانش آموز پسر با روش آماری تصادفی خوشه ای  از ۴۰ دبیرستان شهر تهران انتخاب شدند. روش آماری از نوع زمینه یابی می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه نگرش سنج لیکرتی ۲۲ سؤالی محقق ساخته است. ضریب آلفای کرونباخ نگرش ۹۲/۰ می باشد. شیوه آزمون استفاده از میانگین مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون خی دو است.

نتایج پژوهش نشان می دهد در زیرگروه دختران بین فراوانی دخترانی که با جنس مخالف رابطه دارند و آنهایی که رابطه ندارند، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما تعداد پسرانی که با جنس مخالف رابطه دارند به طور معناداری بیشتر از پسرانی است که با جنس مخالف رابطه ندارند. بین تعداد دوستان غیر هم جنس و جنسیت رابطه وجود دارد. دختران یک دوست غیر همجنس داشته و پسران سه و بیشتر. بین سطح رابطه و جنسیت رابطه وجود دارد. رابطه دختران در سطح تلفنی و پسران در سطح رفتن به گردش و تماس جنسی بوده است. بین میانگین های دو گروه که رابطه داشته اند و آنانی که رابطه نداشته اند در نگرش نسبت به ارتباط با جنس مخالف تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. نگرش گروهی که با جنس مخالف رابطه نداشته اند نسبت به رابطه منفی تر بوده است و نگرش افرادی که رابطه داشته اند مثبت تر بوده است. بین سطح تحصیلات و نگرش رابطه وجود دارد. هر چه سطح تحصیلات بالاتر نگرش به ارتباط با دوستان غیر هم جنس منفی تر است. بین سطح سن و نگرش رابطه وجود دارد. هر چه سن بالاتر نگرش منفی تر است.

 کلید واژه: ارتباط با دوستان غیر هم جنس، نگرش، سن، تحصیل و جنسیت  

 

 

 

 

 

 

مقدمه

نيمة دوم قرن گذشته، بيشتر از هر دورة ديگري در تاريخ، شاهد تغييرات اجتماعي بوده است. اصلاحات در نهادهاي اجتماعي به آرامي برتمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي به‌ويژه در حوزة رفتارهای فردی و اجتماعی تأثيرگذارده است. درجوامع کنونی برخی از رفتارها، نگرش ها و گرایش ها نیز تغییر یافته است. در این بین نحوه ارتباط نوجوانان با دوستان غیر همجنس نیز متأثر از این تغییر رویه است و این یکی از معضلات خانواده ها در حال حاضر است که نوجوان با دوستی نا بهنگام دچار تغییرات هیجانی، عاطفی شده از جمله مشکلات روحی و عصبی می گردد. به منظور بررسی دیدگاه دانش آموزان پیرامون ارتباط دوستی با غیر هم جنس از دیدگاهای نظری بهره گرفته شد. از جمله می توان به : نظریه شرطی شدن و تقویت[۲] این نظریه شرطی سازی نگرش ها را به صورت کسب عادات مطابق با سایر یادگیریها می داند. بنا بر این کلیه اصول مربوط به یادگیری در مورد تشکیل و تکوین نگرش ها نیز قابل اعمال است. در بخش دیگر به دیدگاه مدل مارپیچ سکوت[۳] می پردازد.ایده اساسی این مدل آن است که اکثر افراد کوشش می کنند که از داشتن یک نگرش و باور به صورت منزوی و تنها اجتناب کنند. دیدگاه نظری دیگر  نظریه معطوف به نیاز است. نگرشها در پاسخ به نیازهای روان شناختی متجلی می شوند. برای این که نگرش تغییر یابد به عنوان اولین اقدام تغییر مشابهی در نیازشان صورت پذیرد و آخرین دیدگاه نظری مربوط به الیس  است او در نظریه درمان شناختی در تبیین شخصیت به ABC معتقد است. در نقطه A رویدادهای بر انگیزنده را مد نظر دارد که نقطه یعنی نگرش و یا عقاید و رفتاریی را ایجاد می کند. که این نگرش ها می تواند منطقی و یا غیر منطقی باشند.در نقطه C فرد پیامد های عاطفی و رفتاری را تجربه می کند. در این پژوهش دیدگاهی که پی گیری می شود دیدگاه الیس می باشد.

دیدگاه های نظری

مطالعات متعدد و نظریات گوناگونی پیرامون رفتار جنسی صورت گرفته است. اولین اثری که در این رمینه به چاپ رسیده کتاب آسیب های روانی جنسی[۴] نوشته ریچارد فن کرافت[۵] –  ابینگ (۱۸۸۶ – ۱۸۶۵   می باشد. از پیشگامان مطالعه رفتار جنسی هاولاک الیس[۶] و زیگموند فروید بوده اند. علاوه بر آن الیس پزشکی انگلیسی، روانشناس و نویسنده مطالعاتش را در کتاب روانشناسی جنسی[۷] در ۷ مجلد منتشر نمود.

مضاف بر آن افرادی نظیر مالینووسکی ۱۹۲۵، مید (۱۹۳۱ – ۱۹۲۹ ) فورد و بیچ (۱۹۲۵ )، دیکینسون (۱۹۴۹ )، دیویس (۱۹۲۹ )، اسکوفیلد (۱۹۶۵) کینزی (۱۹۵۳ ) ، مسترز جانسون (۱۹۶۰ )، هانت (۱۹۷۰ )، ناکس (۲۰۰۱ – ۱۹۸۳ )، باتون (۱۹۸۷ ) دبلیو اچ کویین ( ۱۹۹۸ )، میلر و آبراهام (۱۹۹۸ ) ملین (۱۹۹۲)، دهارت (۱۹۹۷ )و برکیمر (۱۹۹۷ )و سایرین در مورد رفتارهای جنسی انجام داده اند که تکنیک مورد مطالعه آنان شامل مصاحبه، پرسشنامه، روش آزمایشگاهی، روش مطالعه تفاوت های فرهنگی و …. بوده است.(اسلامی نسب ۸۵ ص ۳۰)

فرایند ها، ساختارها تجربیات در سیستم عاشقانه مفاهیمی هماهنگ و همسنگ برای هویت های فردی در ارتباط گیری و علایق مشترک افراد در سیستم خروجی تعریف می شوند. همه این مفاهیم را وود درک ارتباطات دانسته و هر یک از این موارد را “اصول فرهنگ رابطه” می نامد( وود ۲۰۰۰ ). در این تحقیق منظور از رابطه، رابطه ای است که یک دانش آموز در طی تحصیل با جنس مخالف داشته یا دارد. این روابط اعم از رابطه نامه نگاری با مضامین عشقی، رابطه تلفنی با همین مضامین، دادن و گرفتن هدایا، رابطه حسی،  رفتن به گردش، چت کردن و رابطه جنسی است.  

در این بخش به موضوع نگرش پرداخته می شود. واژه  نگرش ازAttitude اخذ شده است(الپورت[۸]۱۹۶۶،ص۲۱). معادل های فارسی آن عبارت اند از: نگرش، گرایش، ایستار، وضع روانی، بازخورد، طرز تلقی، وجهه نظر، شیوه تلقی، طرز فکر رویه وتمایل.

کرچ [۹] و کراچفیلد[۱۰] در یک رویکرد شناختی، نگرش را بدین گونه تعریف می کند: نگرش عبارت است از ساختاری با دوام از فرایند های انگیزشی[۱۱]  ، عاطفی[۱۲]  ادراکی[۱۳] و روان شناختی نسبت به برخی از جوانب دنیای فرد (سرز، ۱۹۹۱ ص۲۱).

رویکردهای نگرش: نظریه شرطی شدن و تقویت[۱۴] این نظریه شرطی سازی نگرش ها را به صورت کسب عادات مطابق با سایر یادگیریها می داند. بنا بر این کلیه اصول مربوط به یادگیری در مورد تشکیل و تکوین نگرش ها نیز قابل اعمال است. فرض بنیادی این الگو آن است که ارزش ها بیشتر به همان طریقی آموخته می شود که عادتهای دیگر مردم، همانگونه که اطلاعات و واقعیات را می آموزند، احساسها و ارزشهای مربوط نوعی جز ارزشیابانه است که تا حدودی هم مبتنی بر آن دانش و تا حدودی هم مبتنی بر عوامل دیگر است (کردلو، ۱۳۸۰).

ایسنک[۱۵] در اوایل ۱۹۵۴ ارتباط شرطی شدن عامل را با تکوین نگرشها و گرایشها نشان داد. وی شدت گرایش فرد را بر اساس فرمول زیر توضیح می دهد.

(انگیزه یا امیال) .HR * D(عادت یا گرایش ) SHr ( شدت گرایش یا واکنش بالقوه )

از فرمول فوق چنین می توان نتیجه گرفت که هر قدر نیازهای فردی شدید تر به ساخت گرایش ویژه ای متصل باشد، می توان کنش شدید تری از او انتظار داشت.(محسنیان راد، ۱۳۶۹ص ۲۵۹)

مدل مارپیچ سکوت[۱۶] این مدل از سوی الیزابت نویل- نیومن [۱۷] در سال ۱۹۷۴ مطرح گردید. ایده اساسی این مدل آن است که اکثر افراد کوشش می کنند که از داشتن یک نگرش و باور به صورت منزوی و تنها اجتناب کنند. بنا بر این فرد به محیط اطرافش آن چنان نگاه می کند که بیاموزد کدام نظریات شخصی او در یک رده عقب تر قرار دارد، کمتر رغبتی برای ابراز آنها خواهد داشت. فقط به این دلیل که از انزوا می ترسد.(محسنیان راد، ۱۳۶۹ص ۲۵۹)

نظریه معطوف به نیاز: نگرشها در پاسخ به نیازهای روان شناختی متجلی می شوند. برای این که نگرش تغییر یابد به عنوان اولین اقدام تغییر مشابهی در نیازشان صورت پذیرد.( رینولد، ۱۹۷۴ ص ۲۹)

نتیجه آزمایش میلتون ج . رزنبرگ[۱۸] که در سال ۱۹۵۶ انجام گرفته است بدین قرار است: چیزهای که فرد را در رسیدن به هدف هایش یاری می کنند، موضوع بازخوردها (نگرشهای) موافق و چیزهایی که به اعتقاد شخص، سد راه رسیدن به هدف هایش می شوند، موضوع بازخورد (نگرش) مخالف قرار می گیرند. بنا بر این می توان گفت نگرشهای مثبت و منفی در جریان ارضإ یا عدم ارضای نیازهای افراد پدید می آیند.(الپورت ۱۹۶۶ ص ۲۵)

کمپبل [۱۹]در مقام تعریف نگرش عنوان می دارد: نگرش اجتماعی فرد، عبارت است از مجموعه ای از پاسخ های پایدار نسبت به موضوعات اجتماعی (کمپبل، ۱۹۵۰ ص۱۵-۳۸). 

الیس ۲۰۰۷ در نظریه درمان شناختی در تبیین شخصیت به BC معتقد است. در نقطه A رویدادهای بر انگیزنده را مد نظر دارد که نقطه یعنی نگرش و یا عقاید و رفتاریی را ایجاد می کند. که این نگرش ها می تواند منطقی و یا غیر منطقی باشند.در نقطه C فرد پیامد های عاطفی و رفتاری را تجربه می کند.(اینترنت)

در پژوهش کردلو( ۱۳۸۰ ) نشان داده شده بین نگرش و گرایش دانش آموزان رابطه وجود دارد.

برسر تقدم و تأخر نگرش و گرایش دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه سنتی و دیدگاه تئوری خود ادراکی[۲۰] . دیدگاه تئوری خود ادراکی معتقد است که رفتارها غالباً نگرش را تعیین می کننند.

فرضیه پژوهش

 ۱- دانش آموزانی که با غیر هم جنس رابطه داشته اند دیدگاه مثبت تری نسبت به رابطه با جنس مقابل دارند.

۲- بین دختران وپسران از نظر نگرش به رابطه با جنس مخالف تفاوت وجود ندارد.

۳-  بین نگرش دختران و پسرانی که رابطه با جنس مخالف داشته اند و آنانی که رابطه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

۴- بین سطح تحصیلات و رابطه با جنس مخالف تفاوت وجود دارد.

۵- بین سن و رابطه با جنس مخالف تفاوت وجود دارد.

 ابزار پژوهش

ابزار پژوهش با مشورت اساتید روانشناسی در سال ۸۰ توسط محقق ساخته شد. برای بدست آمدن روایی پرسشنامه، نظرات تعداد کثیری از اساتید دانشگاه، فرهنگیان، والدین و فرهیختگان کتباً پرسیده شد. پس از اعمال تغییرات روی گروه نمونه ۴۷۰ نفری اجرا شد از آن پس ۵ بار باز آمایی شده ودر هر بارضریبی برابر ۹۳/. را نشان داده است. برای بار آخر اعتبار آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای گروه نمونه محاسبه گردید. ، پاسخ های ۶۲۶ نفر برای ۲۲ سوال پرسشنامه نگرش نسبت به جنس مخالف تجزیه و تحلیل شد که ضریب آلفا در این گروه نمونه برابر ۹۲۰۳/۰ به دست آمد.

جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانهای تهران می باشند که در سال ۸۶ در مدارس روزانه و شبانه مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل تعداد ۷۴۰ دانش آموز دختر و پسر شامل ۵۶۴ دانش آموز دختر و ۱۴۸ دانش آموز پسر با روش آماری تصادفی خوشه ای  از ۴۰ دبیرستان دخترانه و پسرانه از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند.

* توصیف داده ها

 

جدول ۱ توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب رابطه با جنس مخالف

 

آیا تاکنون با جنس مخالف رابطه داشته اید؟

فراوانی

درصد

بلي

۴۰۰

۵۴٫۱

خير

۳۳۰

۴۴٫۶

نامشخص

۱۰

۱٫۴

کل

۷۴۰

۱۰۰

 

  • ·      استنباط آماری داده ها

    با توجه به اینکه متغیرهای فوق گسسته هستند برای بررسی رابطه بین آنها از آزمون غیرپارامتریک مجذور خی استفاده شده است.

جدول۲- جنسیت و رابطه با جنس مخالف

سطح معناداری

 مجذور خی

جمع

رابطه با جنس مخالف

جنسیت

محاسبه شده

خیر

بلی

χ۲ob

مورد انتظار

مشاهده شده

مورد انتظار

مشاهده شده

مورد انتظار

مشاهده شده

E

o

e

O

E

O

*

۴۶۰/۰

۵۵۶

۵۵۶

۲۷۸

۲۷۰

۲۷۸

۲۸۶

دختر

****

۹۱۹/۱۱

۱۴۸

۱۴۸

۷۴

۵۳

۷۴

۹۵

پسر

درهیچ سطحی معنادار نیست. < P                                                   ۰۰۱۰۰۱/۰ < P ****

            Fo = Fe :H0

 Fo Fe:H1

  دختر –  با توجه به اینکه مقدار مجذور خی محاسبه شده (۴۶۰/۰) کوچکتر از مقدار مجذور خی بحرانی (۸۴/۳) در سطح ۰۵/۰ با درجه آزادی ۱ می باشد می توان اظهار داشت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار از نظر آماری معنی دار نیستند. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که در زیرگروه دختران  بین فراوانی دخترانی که با جنس مخالف رابطه دارند و آنهایی که رابطه ندارند، تفاوت معناداری وجود ندارد .

پسر –  با توجه به اینکه مقدار مجذور خی محاسبه شده (۹۱۹/۱۱) بزرگتر از مقدار مجذور خی بحرانی(۸۳/۱۰) در سطح ۰۰۱/۰ با درجه آزادی ۱ می باشد می توان اظهار داشت که با اطمینان ۹۹/۹۹ درصد  فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار از نظر آماری معنی دار هستند. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که در زیرگروه پسران بین فراوانی افرادی که با جنس مخالف رابطه دارند و آنهایی که رابطه ندارند، تفاوت معناداری وجود دارد. با در نظر گرفتن فراوانی های مشاهده شده، تعداد پسرانی که با جنس مخالف رابطه دارند (۹۵) به طور معناداری بیشتر از پسرانی است که با جنس مخالف رابطه ندارند(۵۳).

  • ·              بنابراین بین دختران و پسران از لحاظ داشتن و نداشتن رابطه با جنس مخالف تفاوت وجود دارد .  

 

جدول۳- جنسیت و دوستان غیر همجنس

 

سطح معناداری

 مجذور خی

جمع

تعداد دوستان غیرهمجنس

جنسیت

محاسبه شده

سه و بیشتر

دو

یک

Χ۲ob

مورد انتظار

مشاهده شده

مورد انتظار

مشاهده شده

مورد انتظار

مشاهده شده

مورد انتظار

مشاهده شده

e

O

e

o

E

O

e

O

****

۳۰/۴۱۸

۲۹۲

۲۹۲

۹۷/۳

۱۱۷

۹۷/۳

۵۳

۹۷/۳

۱۲۲

دختر

**

۶/۰۶۳

۹۶

۹۶

۳۲

۴۳

۳۲

۲۹

۳۲

۲۴

پسر

۰۵/۰ < P ** 

۰۰۱/۰ < P ****

            Fo = Fe :H0

 Fo Fe:H1

        دختر – با توجه به اینکه مقدار مجذور خی محاسبه شده (۴۱۸/۳۰) بزرگتر از مقدار مجذور خی بحرانی (۸۳/۱۰) در سطح ۰۰۱/۰ با درجه آزادی ۱ می باشد می توان با اطمینان ۹۹/۹۹ درصد اظهار داشت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار از نظر آماری معنی دار هستند. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که در زیرگروه دختران  بین فراوانی افراد از لحاظ تعداد دوستان غیر همجنس، تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده های موجود بیشترین فراوانی مربوط به دخترانی است که دارای یک دوست از جنس مخالف هستند.

     پسر –   با توجه به اینکه مقدار مجذور خی محاسبه شده (۰۶۳/۶) بزرگتر از مقدار مجذور خی بحرانی (۸۴/۳) در سطح ۰۵/۰ با درجه آزادی ۱ می باشد می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار داشت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار از نظر آماری معنی دار هستند. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که در زیرگروه پسران بین فراوانی افراد از لحاظ تعداد دوستان غیر همجنس، تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده های موجود بیشترین فراوانی مربوط به پسرانی است که دارای سه دوست و بیشتر از جنس مخالف هستند.

* بنابراین بین دختران و پسران از لحاظ تعداد دوستان غیرهمجنس تفاوت وجود دارد. دختران بریک دوست از غیر همجنس و پسران بر سه و بیشتردوست از غیرهمجنس تمایل دارند.

 

 جدول۴- جنسیت و سطوح رابطه[۲۱]

سطح معناداری

 مجذور خی

جمع

تعداد دوستان غیرهمجنس

 مجذور خی

محاسبه شده

محاسبه شده

سه و بیشتر

محاسبه شده

 

سه و بیشتر

محاسبه شده

 

سه و بیشتر

χ۲ob

مورد انتظار

مشاهده شده

Χ۲ob

مورد انتظار

مشاهده شده

χ۲ob

مورد انتظار

مشاهده شده

χ۲ob

مورد انتظار

مشاهده شده

Χ۲ob

مورد انتظار

مشاهده شده

χ۲ob

مورد انتظار

E

O

 

e

o

 

e

o

 

E

o

 

E

o

 

E

****

 مجذور خی

جمع

تعداد دوستان غیرهمجنس

 مجذور خی

جمع

تعداد دوستان غیرهمجنس

 مجذور خی

جمع

تعداد دوستان غیرهمجنس

 مجذور خی

جمع

تعداد دوستان غیرهمجنس

 مجذور خی

جمع

تعداد دوستان غیرهمجنس

 مجذور خی

جمع

دختر

****

محاسبه شده

 

سه و بیشتر

محاسبه شده

 

سه و بیشتر

محاسبه شده

 

سه و بیشتر

محاسبه شده

 

سه و بیشتر

محاسبه شده

 

سه و بیشتر

محاسبه شده

 

پسر

        دختر –   با توجه به اینکه مقدار مجذور خی محاسبه شده (۹۷۳/۲۳۴) بزرگتر از مقدار مجذور خی بحرانی (۸۳/۱۰) در سطح ۰۰۱/۰ با درجه آزادی ۱ می باشد می توان با اطمینان ۹۹/۹۹ درصد اظهار داشت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار از نظر آماری معنی دار هستند. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که در زیرگروه دختران  بین فراوانی افراد از لحاظ سطح رابطه با دوست غیر همجنس، تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده های موجود بیشترین فراوانی مربوط به دخترانی است که با دوست غیر همجنس خود تماس تلفنی دارند. ( از آنجائیکه دختران بیشتر نیاز به فردی دارند تا با او سخن بگویند تا سایر روابط لذا رابطه تلفنی را بیشتر می پسندند.)

 

     پسر –   با توجه به اینکه مقدار مجذور خی محاسبه شده (۴۷۸/۲۲) بزرگتر از مقدار مجذور خی بحرانی (۸۳/۱۰) در سطح ۰۰۱/۰ با درجه آزادی ۱ می باشد    می توان با اطمینان ۹۹/۹۹ درصد اظهار داشت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار از نظر آماری معنی دار هستند. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که در زیرگروه پسران بین فراوانی افراد از لحاظ سطح رابطه با  دوست غیر همجنس، تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده های موجود بیشترین فراوانی مربوط به پسرانی است که رابطه آنها با دوست غیر همجنس در سطح رفتن به گردش (و در درجه دوم در سطح تماس جنسی) است. ( از آنجائیکه پسران بیشتر نیازهای جنسی و نیز گشت و گذار را در درجه اول اولویت ها قرار می دهند به فردی نیاز دارند تا با او روابط در این گونه روابط آزاد تر باشند لذا رابطه جنسی و رفتن به گردش  را بیشتر می پسندند.)

* بنابراین بین دختران و پسران از لحاظ سطح رابطه با دوست غیرهمجنس تفاوت وجود دارد.

 

  • ·      بررسی نگرش دانش آموزان  با توجه به  متغیرهای جنسیت ، میزان تحصیلات، سن ، رابطه با جنس مخالف ،  تعداد دوستان غیر همجنس و سطوح رابطه با دوستان غیر همجنس

جدول۵- نگرش و جنسیت

 

 

آزمون یکسانی واریانس ها

آزمون میانگین

F

سطح معناداری

t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین ها

تفاوت خطای استاندارد

حدود میانگین با اطمینان ۹۵ درصد

حد پایین

حد بالا

نگرش دانش آموزان نسبت به جنس مخالف

یکسانی وایانس ها

۰/۰۰۰

۰/۹۸۵

-۱۰/۶۶۵

۶۰۱

۰/۰۰۰

-۱۸/۱۲

۱/۶۹۹

-۲۱/۴۵۷

-۱۴/۷۸۴

عدم یکسانی واریانس ها

 

 

-۱۰/۵۱۴

۱۹۰/۴۰۳

۰/۰۰۰

-۱۸/۱۲

۱/۷۲۳

-۲۱/۵۲۰

-۱۴/۷۲۱

 

     با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون میانگین کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر مبنی بر یکسانی میانگین های دو گروه رد می شود. به عبارت دیگر بین میانگین های دو گروه جنسیتی در نمره حاصل از پرسشنامه نگرش نسبت به جنس مخالف تفاوت معنادار آماری وجود دارد. با در نظر گرفتن داده های موجود میانگین گروه پسران به طور معناداری بالاتر از گروه دختران است.  (پسران نگرش مثبت تری نسبت به  ارتباط با جنس مخالف دارند.

جدول۶– نگرش و میزان تحصیلات

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

۶۵۱۲/۰۰۱

۲

۳۲۵۶/۰۰۰

۹/۸۳۱

۰/۰۰۰

درون گروهی

۲۰۱۰۲۹/۶۷۸

۶۰۷

۳۳۱/۱۸۶

 

 

کل

۲۰۷۵۴۱/۶۷۹

۶۰۹

 

 

 

 

     با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس (  F) کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر مبنی بر یکسانی میانگین های سه گروه رد می شود. برای بررسی تفاوت دو به دو میانگین ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده که نتایج آن در زیر آمده است.

 

*  تفاوت میانگین ها در سطح ۰۵/۰ معنادار است.

میزان تحصیلات

تعداد

زیرگروه ها

۱

۲

پايه سوم

۳۸۲

۵۷/۷۵

 

پايه دوم

۱۷۳

 

۶۳/۷۹

پايه اول

۵۵

 

۶۶/۲۰

سطح معناداری

 

۱/۰۰۰

/۶۱۰

 

          چنانکه در جدول زیرگروه های همگن مشاهده می شود،  میانگین های دانش آموزان پایه های اول و دوم با یکدیگر تفاوت معنادار آماری ندارند، ولی میانگین این دو گروه با میانگین گروه دانش آموزان پایه سوم تفاوت معنادار آماری دارد. به عبارت دیگر میانگین دانش آموزان پایه های اول و دوم به طور معنادار بالاتر از میانگین دانش آموزان پایه سوم می باشد.

          چنانکه در جدول زیرگروه های همگن مشاهده می شود،  میانگین های دانش آموزان پایه های اول و دوم با یکدیگر تفاوت معنادار آماری ندارند، ولی میانگین این دو گروه با میانگین گروه دانش آموزان پایه سوم تفاوت معنادار آماری دارد. به عبارت دیگر میانگین دانش آموزان پایه های اول و دوم به طور معنادار بالاتر از میانگین دانش آموزان پایه سوم می باشد.

جدول۷–  نگرش و سن

 

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

۷۵۶۰/۴۵۰

۳

۲۵۲۰/۱۵۰

۷/۹۱۴

۰/۰۰۰

درون گروهی

۱۸۶۹۳۳/۷۲۶

۵۸۷

۳۱۸/۴۵۶

 

 

کل

۱۹۴۴۹۴/۱۷۶

۵۹۰

 

 

 

 

     با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس (  F) کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر مبنی بر یکسانی میانگین های چهار گروه رد  می شود. برای بررسی تفاوت دو به دو میانگین ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده که نتایج آن در زیر آمده است.

*  تفاوت میانگین ها در سطح ۰۵/۰ معنادار است.

 

سن

تعداد

زیرگروه ها

۱

۲

۲۰ – +

۳۴

۴۷/۷۶

 

۱۶-۱۷

۴۰۰

 

۵۹/۱۷

۱۸-۱۹

۸۳

 

۶۰/۸۹

۱۴-۱۵

۷۴

 

۶۵/۵۱

سطح معناداری

 

۱/۰۰۰

۰/۲۲۳

 

    چنانکه در جدول زیرگروه های همگن مشاهده می شود میانگین های دانش آموزان ۱۴ تا ۱۹ سال با یکدیگر تفاوت معنادار آماری ندارند ولی میانگین این سه گروه با میانگین گروه ۲۰ ساله و بالاتر تفاوت معنادار آماری دارد. به عبارت دیگر میانگین دانش آموزان ۱۴ تا ۱۹  به طور معنادار بالاتر از میانگین افراد ۲۰ ساله و بالاتر می باشد.

 

 

 


جدول۸نگرش و رابطه با جنس مخالف

                                                                  

 

 

 

آزمون یکسانی واریانس ها

آزمون میانگین

F

سطح معناداری

t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین ها

تفاوت خطای استاندارد

حدود میانگین با اطمینان ۹۵ درصد

حد پایین

حد بالا

نگرش دانش آموزان نسبت به جنس مخالف

یکسانی وایانس ها

۵/۳۱۹

۰/۰۲۱

۱۵/۶۳۹

۶۱۹

۰/۰۰۰

۱۹/۷۵

۱/۲۶۳

۱۷/۲۷۲

۲۲/۲۳۲

عدم یکسانی واریانس ها

 

 

۱۵/۷۷۶

۶۱۱/۷۰۸

۰/۰۰۰

۱۹/۷۵

۱/۲۵۲

۱۷/۲۹۳

۲۲/۲۱۱

 

 

     با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون میانگین کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر مبنی بر یکسانی میانگین های دو گروه رد می شود. به عبارت دیگر بین میانگین های دو گروه در نمره حاصل از پرسشنامه نگرش نسبت به جنس مخالف تفاوت معنادار آماری وجود دارد. با در نظر گرفتن داده های موجود میانگین گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند به طور معناداری بالاتر از گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته است.

جدول۹- نگرش و تعداد دوستان غیرهمجنس

 

 

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

۵۶۴۲/۶۹۹

۲

۲۸۲۱/۳۵۰

۱۰/۹۳۰

۰/۰۰۰

درون گروهی

۸۸۰۲۱/۰۱۰

۳۴۱

۲۵۸/۱۲۶

 

 

کل

۹۳۶۶۳/۷۰۹

۳۴۳

 

 

 

جدول ۱۰-نگرش و سطوح رابطه

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

۸۰۰۷/۲۸۲

۶

۱۳۳۴/۵۴۷

۵/۴۶۴

۰/۰۰۰

درون گروهی

۴۵۱۸۱/۹۶۳

۱۸۵

۲۴۴/۲۲۷

 

 

کل

۵۳۱۸۹/۲۴۵

۱۹۱

 

 

 

         با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس (  F) کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر مبنی بر یکسانی میانگین های هفت گروه رد  می شود. برای بررسی تفاوت دو میانگین ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده که نتایج آن در زیر آمده است.

سطح رابطه

تعداد

زیرگروه ها

۱

۲

دادن هدایا

۱۰

۵۳/۵۰

 

تماس تلفنی

۸۶

۵۷/۲۳

 

چَت کردن

۱۴

۵۹/۶۴

۵۹/۶۴

نامه نگاری

۱۱

۶۰/۵۵

۶۰/۵۵

رفتن به گردش

۳۸

۶۱/۹۵

۶۱/۹۵

تماس حسی

۱۵

۷۱/۳۳

۷۱/۳۳

تماس جنسی

۱۸

 

۷۶/۹۴

سطح معناداری

 

۰/۱۰۲

۰/۱۲۵

     چنانکه در جدول زیرگروه های همگن مشاهده می شود میانگین نگرش افرادی که رابطه آنها با جنس مخالف در سطح رابطه جنسی می باشد به طور معناداری بالاتر از افرادی است که رابطه آنها در سطح دادن هدایا و تماس تلفنی است.

 

      

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان می دهد فرضیه های پژوهش تأیید شده است. در گروه دختران  بین دخترانی که با جنس مخالف رابطه دارند و آنهایی که رابطه ندارند، تفاوت معناداری وجود ندارد. در گروه پسران بین فراوانی افرادی که با جنس مخالف رابطه دارند و آنهایی که رابطه ندارند، تفاوت وجود دارد. تعداد پسرانی که با جنس مخالف رابطه دارند به طور معناداری بیشتر از پسرانی است که با جنس مخالف رابطه ندارند. نتایج پژوهش با تحقیق کردلو  ( ۱۳۸۰) همسو است.

 در زیرگروه دختران بین فراوانی افراد از لحاظ تعداد دوستان غیر همجنس، تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس داده های موجود بیشترین فراوانی مربوط به دخترانی است که دارای یک دوست از جنس مخالف هستند. از آنجائیکه دختران خود را به فرد مقابل متعهد می دانند و از تنوع طلبی کمتری برخوردارند، لذا در ارتباط بر رابطه بیشتر از یک مورد تمایل نشان نداده اند، اما در پسران بیشترین فراوانی مربوط به پسرانی است که دارای سه دوست و بیشتر از جنس مخالف هستند. از آنجائیکه پسران خود را  نسبت به فرد مقابل کمتر متعهد می دانند و از تنوع طلبی بیشتری برخوردارند لذا در ارتباط دارای سه و یا بیشتر دوست از غیر همجنس بوده اند. نتایج پژوهش با تحقیق کردلو  ( ۱۳۸۰) همسو است.

   بین میانگین های دو گروه در نمره نگرش نسبت به جنس مخالف تفاوت معنادار آماری وجود دارد. گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند نگرش مثبت تری به این روابط نسبت به کسانی که رابطه نداشته اند، دارا هستند. به عبارت دیگر نگرش گروهی که با جنس مخالف رابطه نداشته اند نسبت به رابطه منفی تر بوده است.  نتایج  این پژوهش با آنچه الیس( ۲۰۰۷ ) بیان می دارد، همخوانی دارد. بنا بر دیدگاه وی افراد بر اساس آنچه باور و اعتقاد دارند عمل می کنند. چون نگرش آنان به ارتباط با جنس مقابل مثبت است، لذا گرایش بیشتری به ارتباط دارند.

     دو گروهی که دارای یک دوست و یا سه دوست و بیشتر بوده اند با یکدیگر تفاوت معنادار آماری دارد. به عبارت دیگر میانگین افرادی که دارای سه دوست و بیشتر بوده اند به طور معنادار بالاتر از میانگین افرادی است که تنها دارای یک دوست غیر همجنس هستند. نتایج این پژوهش با آنچه الیس( ۲۰۰۷ ) بیان می دارد، همخوانی دارد. هر چه باور و نگرش فرد بر یک موضوع مثبت تر و استوار تر میزان گرایش او بیشتر خواهد بود. از آنجائیکه این افراد نگرش مثبت تری بر ایجاد این روابط داشته اند تعداد دوستان از غیر هم جنس بیشتر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین های دانش آموزان پایه های اول و دوم با یکدیگر تفاوت معنادار آماری ندارند، ولی میانگین این دو گروه با میانگین گروه دانش آموزان پایه سوم تفاوت معنادار آماری دارد. به عبارت دیگر میانگین دانش آموزان پایه های اول و دوم به طور معنادار بالاتر از میانگین دانش آموزان پایه سوم می باشد. از آنجائیکه دانش آموزان از سطح تحصیلات و به عبارتی از تجربه و اطلاعات کمتری برخوردارند در پایه های پایین تر نگرش مثبت تر و در پایه های بالاتر از نگرش منفی تری برخوردارند.

بر اساس یافته های پژوهش بیشترین فراوانی رابطه مربوط به دخترانی است که با دوست غیر همجنس خود تماس تلفنی دارند. از آنجائیکه دختران بیشتر نیاز به فردی دارند تا با او سخن بگویند تا سایر روابط لذا رابطه تلفنی را بیشتر ترجیح می دهند، اما در زیرگروه پسران بین فراوانی افراد از لحاظ سطح رابطه با  دوست غیر همجنس، تفاوت معناداری وجود دارد. بیشترین فراوانی مربوط به پسرانی است که رابطه آنها با دوست غیر همجنس در سطح رفتن به گردش و در درجه دوم در سطح تماس جنسی است. از آنجائیکه پسران بیشتر نیازهای جنسی و نیز گشت و گذار را در درجه اول اولویت ها قرار می دهند به فردی نیاز دارند تا با او روابط در این گونه روابط آزاد تر باشند، لذا رابطه جنسی و رفتن به گردش  را بیشتر می پسندند. تفاوت بین انتظارات دختران از رابطه و پسران که در دو قطب متضاد است، افراد را با تنش واضظراب مواجه می سازد.

 بین میانگین های دو گروه جنسیتی در نگرش نسبت به جنس مخالف تفاوت معنادار آماری وجود دارد. با در نظر گرفتن داده های موجود میانگین گروه پسران به طور معناداری بالاتر از گروه دختران است وپسران نگرش مثبت تری نسبت به  ارتباط با جنس مخالف دارند. بین دانش آموزان از نظر سن ونگرش تفاوت وجود دارد. با افزایش سن و پختگی شخصیت میزان نگرش مثبت به ارتباط با جنس مخالف رو به کاهش است.

فهرست منابع

الف: فارسی

اسلامی نسب، ع، رفتارهای جنسی، تهران، حیان. ۱۳۸۵

احمدی، علی اصغر، تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران انجمن اؤلیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸).

تالیس، ف(۱۳۸۴ ) مرض عشق، ترجمۀ وهابی، س، تهران، جیحون.

کردلو، م، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش نوجوانان به ارتباط با جنس مخالف بین دانش آموزان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۰٫

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ‌تدوين دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

محسنی، م،(۱۳۷۹٫) بررسی آگاهی ها ونگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، تهران. معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

محسنیان راد، م . (۱۳۸۴ ) ارتباط شناسی. تهران،: زهد 

ب:لاتین

: Alport, G .W (1966): Attitude in History of Social Psychology, (Baltimore: Penguin)

Campbell, D. T: The Indirect Assessment of Social Attitude, (N.Y: Psycho, 1951)

Fishbein, Martin, Lcek Ajzen: understanding Attitudes and predicting Social Behavior, ( N. Y: Prentice- Hall, 1980)

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-11/24/content _ 497424.htm

Knox, D&L. Shivar (1999) Social Correlation of College Student, sexual Values, Submitted for Publication.             

lemma. H, U Wiesman & Karsten (1998) subjective Deter of liking, Attraction: Self – perceived Causes of the Rise and Dicine of Liking, Love, and Being in Love (N .Y Personal

Reynolds H, T )1974) Politics & the Common man, N.Y: The Dorsey Press,

Sears, M.E. & J.W. Wright (1967) Scales for the Measurement of Attitude, N,Y: McGraw

Wood, Julia (2007) Relation communication: Canada Wadsworth Publishing Company

 

 -کارشناسی ارشد مشاوره  – [۱]

[۲] – Conditioning a Reinforcement theory

[۳] – Spiral of silence

۱- Psycho Sexual Pathology.

۲-Richardvon Kraft Efing

۳-Havlock Ellis

۴-The Psychology of sex

[۸] .Alport

[۹].Krech

[۱۰]– Cratchfiled

[۱۱] – Motivate

[۱۲] – Affective

[۱۳].- Perceptive

[۱۴] – Conditioning a Reinforcement theory

[۱۵] – H .j. Eysenck

[۱۶] – Spiral of silence

[۱۷] – Elisabeth Noelle-Neumann

[۱۸] .- Milton J.Rosenberg

[۱۹]– Compel

[۲۰]– Self Perception Theory

[۲۱] . برای بررسی رابطه بین جنسیت و سطوح رابطه با جنس مخالف با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد گروه نمونه بیش از یکی از موارد را انتخاب نموده اند، برای رعایت پیش فرض های آزمون مجذور خی، تنها افرادی در این آزمون آماری انتخاب شده و با هم مقایسه شدند که صرفاً یکی از پاسخ ها را انتخاب نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image