خلاصه کتاب تئوری انتخاب فصل نهم خانواده و اعتماد

خلاصه کتاب تئوری انتخاب فصل نهم خانواده و اعتماد

فصل نهم کتاب تئوری انتخاب خانواده و اعتماد علی رغم وجود تمام کسانی که در دنیای مطلوب ما حضور دارند ، ما به طور هشیارانه انتخاب نمی کنیم که آنان را در دنیای مطلوب خود ...